و فی العالم بعدد کل النجوم السماء آدم و لکن أنت فقط،
یوسف لقلبی الکنعانی!

در این دنیا به اندازه تمام ستارگان آسمان آدم وجود دارد
اما فقط
 تو، برای قلب کنعانی من یوسف هستی!