هیچ کس از تنهایی نمیمیرد
ما از نبود کسانی میمیریم
که آنها را زندگی میدانیم
"دوستت دارم زندگی من"