دلگیر از از صبر ایوبی
و نا امید از آرزوهای یوسفی ام شده ام
حالا برای من عشق، نام دیگر مرگ شده
که باید بیاید و مرا از این شبهای بی تو
نجات دهد ...