دوستت دارم
مثل غمی که تمامی ندارد
هر شب، دائم و همیشه!