جمعه ها تازه برای آنها که معشوقی دارند
غمگین است
اما برای من که تو را ندارم
هر جمعه بسان هزار بار مرگ
و تدفین است ...