کل شیء فی الحب جمیل حتی حزنه ...

همه چیز عشق زیباست حتی غم هایش