عشق، دلیلِ توقف عقل است
اما تفاوت، اختلاف نیست!
در دنیای فیزیک،
این حرارتِ آتش است که همه چیز را میسوزاند
ولی اینجا،
سرمای تفرّد نبودنت است
که دلم را ذوب میکند و قلبم را میسوزاند
آری "من اینجا و تو آنجا"
پس دعا کن و اشک بریز
چندین و چند بار  
تا شاید مستجاب و ساقط شود   
یاءِ وسط اینجا