میگویم یا مقلب القلوب،
تقاص عشق به ماه را چرا باران از من میگیرد؟!
میگوید ماه که مال تو نیست،
آدم هم اگر به سیب دست نمیزد
میماند در بهشت!

پ ن: عشق،ذره ای از بهشت است
نه این کاغذ چشم سفید و قلم دل نوشت!