هیچ جمله ای با اسم کامل نمیشود
جمله ها فعل میخواهند برای معنا یافتن
مثل بودن، مثل ماندن
اما بعضی از حرف ها هم،
هستند ولی خوانده نمیشوند
مثل واو خواستن
و مثل هزار هزار نامه عاشقانه ای که
نوشته میشود
ولی خوانده نمیشود ...
پ ن: لیلی ظرف مجنونش شکست و دلش را نه