درست است که تابستان گرم است و سوزان
اما هر ثانیه دوری از خورشید هم

یعنی از دست دادن هزار هزار ذره ی نور
حکایت فراق و هجران ما نیز اینگونه است
سخت است ولی لازم، اشک است ولی صادق

پ ن : مثل عهد نامه ای که موریانه ها،
همه اش را خوردند جز نام الله
تقویم ها نیز برای من جز کاغذ پوسیده ای نیستند

میخواهد اول تابستان باشد یا نیمه زمستان
من همیشه دوستت دارم!