زیر آسمانی که انگار لیلا می بارد
یک سو رنج نبودنش یک سو امید آمدنش
جمعه از این غمناک تر؟!