وَ اصْبرِْ حَتىَ‏ یحَْکُمَ اللَّهُ (یونس100)

عقربه های ساعت با بغض می آیند و برمیگردند
گوئیا این فاصله ها تقاص میگیرند با ثانیه ها!

پ ن: آن چه کسی است که تو را نمیبیند و دوستت دارد؟!