الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا
وَالْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ
(46 کهف)

از مال ارث نمیبرند الا بعد وفات و این یعنی دنیا
با همه زیبایی هایش ارث مردگان است اما عشق،
میراث زندگان است، خاطرت و خاطراتت میماند
برای تنها کسی که دوستش داری!

پ ن: آرزوهایم زیاد نیست ...
نمیخواهم برآورده شدن هیچ دعایی جز تو را