در نبودت فهمیدم از همه چیز میتوان دل کند جز حضرت تو

پ ن: حیف که نمیتوانی اشکهایم را در نامه هایم بخوانی