فأینما تولوا فثم وجه اللّه (بقره 115)
به هر سمت که روی کنی خدا آنجاست

هر کجا که باشی برای من مشرق آنجاست
و مثل خورشید میدرخشد

پ ن: تنهایی زیبا نیست ...
نه دردی، نه اشتیاقی، نه انتظاری و نه احساسی