از آرزوهایت دست مکش
حتی اگر هیچ وقت برآورده نشوند

پ ن: فقرا کسانی هستند که جز مال چیز دیگری ندارند