دوستت دارم حتی اگر میان ما
هزار دیوار و هزار نفر و هزار سبب
و هزار شهر فاصله باشد!

پ ن: مهر ماه هم گذشت، تو نیستی و من
تمام امیدم این است که فردا هم روز خداست