غمین مباش اگر صدای مرا نمیشنوی
در چشمان من عشق بیشتر از کلامم جاری است
بیشتر از نور هزار قمر ...

آرزو نوشت: دوست دارم برایم چای بریزی و من آنقدر گرم صحبت تو باشم

که بگویی دانیالم این یکی هم که یخ کرد ...