با من قهر باش ولی هرگز مگذار
چای غروب جمعه را سرد بنوشم

پ ن: اما بعد، بعد تو بعد دیگری وجود ندارد