وَ ما کانَ رَبُّکَ نَسِیًّا (مریم64)
و خدای تو فراموشت نمیکند

پرسید میان تو و او، چیست راز؟!
گفتمش: عشق، فاصله.... و دعا