لا تُدْرِکُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصار (انعام103)

او را نمی بینم ولی به لقاء یار رسیده ام
که کار چشم دیدن است و  کار قلب لقاء

پ ن: زیبایی های بزرگ زندگی مستحق انتظارند