أن هذا القلب کما یحبک
صعب جدا وصفها و تفسیرها
بالکلمات التی کتب فی الایام
أو بالدموع یجری فی اللیالی
که قلب من اینگونه که دوستت دارد
سخت است شرح و توضیح آن
چه با کلماتی که روزها نگاشته میشود
و چه با اشکهایی که شب ها جاری میگردد

پ ن: در من هزاران امید را میکشند اما عشق زنده است هنوز