عد إلی الحبیب ولو حتى لم یأت الف سنة

به دیدار حبیب برو حتی اگر نیاید، هزار سال دیگر!
فراموش نکن پیامبری را که فکر میکند تو خدایش هستی
که انسان با فکرش زندگی میکند نه با جسمش بانو!