می دانم و می دانی که این قوم آن گونه عاشق نیستند تا پیراهنی از تو پاره کنند

اما نمی دانستم که تو نیز این گونه ای ...
حتی نمی خوانی، حتی نمی بینی!

آرزو نوشت: انگار این چای هم دیگر مرا دوست ندارد، هر چه بیشتر به همش میزنم تلخ تر میشود!