الشخص الذی لاینسی اسمک فی القنوت
إنه یحبک بقدر کل افلاک و النجوم

فقط کسی که اسمت را در قنوت فراموش نمیکند
تو را به اندازه آسمان و ستاره هایش دوست دارد

پ ن: بعضی کلمات، کلمه هستند فقط
مثل او که گفت دوستت دارم تا أبد ...