عقل یک لحظه اشتباه میکند
تاوانش را قلب میدهد سالها
پ ن: برای کسی که دوستش داری از عشق بنویس
دلتنگی بعد مرگ چاره ندارد ...