هر گاه در تاریکی شب به چشمانت فکر میکنم
در می یابم که دل من تنها یک نقطعه ضعف ندارد
آن دو نقطه ی سیاه، با هم است که دل را به اشک میکشاند

پ ن:  گل رز هم برای ماندن به آب احتیاج ندارد
یا میرسد و سیراب میشود
و یا در عین زیبایی،
خشک میشود و میمیرد!