او ، غائبی است که نمی آید
من، عاشقی هستم که نمی روم!
سالها منتظر امیدوار ...

پ ن: شاید از دستم رفته باشد ولی از دلم هرگز هرگز