کیلومترها فاصله اگر با مقیاس عشق باشد
بهتر از مسافت نزدیکی است که از قلب تو دور باشد

 پ ن: بالهایی کوچک و رؤیایی بزرگ