وَأَشْرَقَتْ الْأَرْض بِنُورِ رَبّهَا (آیه 69 سوره زمر)
خورشید روزی یک بار از شرق طلوع میکند
اما تو روزی هزار بار، وقتی نگاهم میکنی!
پس قبل از آن که عاشق شوی
یاد بگیر که چگونه نگاهش کنی
چشم ها هیچ رازی را پنهان نمیکنند!

آرزو نوشت: چای بیچاره چه میفهمد وقتی تو نیستی من به او هم میل ندارم!