بهم گفت شب که میشه نگاه کردن به آسمون را دوست دارم

بهش گفتم تا زمانی که ماه در آسمان هست
چه کسی میتواند ما را در زمین از هم جدا کند؟!

پ ن: اگر بروی مرا دیگر فقط در خواب ها و رویاهایت خواهی یافت