فی قلبی، عطش لایرویه الا بالوصل
در دل من عطشی است که جز با وصل سیراب نمیشود
که عشق تیمم نمیشناسد، یا با تو سیراب میشوم

یا از این تشنگی میمیرم!

پ ن: دوری ما را زیباتر کرده است، دلتنگ تر عاشق تر