رسیدن ما قواعد دنیا را تغییر خواهد داد
ساعت ها شبیه دقایق خواهند گذشت
و صداها همه رو به خاموشی خواهند گذاشت
الا صدای ما ...

پ ن: پیغمبری که من باشم و امتی که تو باشی
دست بر روی قلبم بگذار و بگو:
این همه دنیای منست!