هر چشمى که تر میشود
هر طعمى که تلخ  میشود
هر سبزى که زرد میشود
هر زخمى که درد میشود
هر مویی که رنگ میشود
هر چای که سرد میشود
من یاد تو مى افتم ...