ایتها الهجران، فأین تقف؟!
هذا لم یکن طریقا، هذا کان قلبی

ای هجران پس کی بس میکنی؟!
تقدیر من جاده نیست که با فاصله میگذرانی اش
زندگی من، قلب منست که بدون او میگذرد ...

پ ن: چشمانت شبیه ندارد مثل دل پیغمبرت