سخت است بودن و ندیدنش

دیدن و نداشتنش

آنجا که وقتی 

در حرم بهشتی یار باشی

و دوست داشته باشی

الان جای دیگری باشی

راستی که میشود روزی

 او دلم را ببرد

و من غمهایش را؟!