کاش پرنده بودم

دلتنگت که میشدم

پرواز میکردم ....

پ ن: تاریخی که مرا به تو نرساند شمسی نیست

شبهایش قمری و سالهایش هجری است ...