حتی اگر جواب تمام استخاره های جهان بد باشد

تو خوب من خواهی ماند ...

آرزو نوشت: امروز هم گذشت، کاش جای این دل، فنجان چای ام را شکسته بودی بانو!