عسق (سوره شوری2)

عشق به تو عین عقل است
عقلی از جنس احساس
از پیامبری که تنها تو

همه امتش هستی   
پس
به اشکهای من ایمان بیاور
هیچ دردی بالاتر از آن نیست
که پیدا نکنی
آبی برای وضو
و قبله ای برای نماز

اروتومانیا: بیماری توهمی که در آن فرد تصور می‌کند
معشوقش هم عاشقش است درست مثل من
که خیال میکردم تو هم دوستم داری ...