و لا تخافیٖ و لاتحزنیٖ انّا رادّوه الیک (قصص7)

هیچ نگران و غمگین مباش، ما او را به تو باز میگردانیم

همیشه اشک، گواه دل پریشانمان بوده است
اشک های تو برای رفتن، اشکهای من برای ماندن
و وعده خدایمان برای بازگرداندن!

 پ ن: تا تو نخواهی خواستن من کافی نخواهد بود