ز بی مهری مه رویان

و دل سنگ لیلایان

شکایت، دیگر ندارم اصلا

در این دنیای بی وفایی ها

فقط چهارده نفر معصوم بودند

پ ن: فکر کردن به سیاهی چشمانت،

موهایم را سفید و مرا پیغمبر میکند هر شب ...