زیباترین تصویری که از غدیر سراغ دارم

آنجاست که پیامبر فرمود:
« به هر کسی که رفته، بگویید برگردد »
فکرش را بکن در آن جمعیت میلیونی
ناگهان ولوله ای بیفتد و همه فریاد بزنند:
پیامبر گفته هر کسی که رفته باید برگردد،
دستور پیامبر واجب است که تو میبینی
همه رفته ها خسته و تشنه دارند برمیگردند.
فرهادهای رفته، لیلاهای رفته، خاطرات رفته!
به قبیله ات برگرد عشق من،
نبی تو آنجا منتظر است...

آپوپتوز: در مواردی که زنده ماندن یک سلول،
موجودیّت موجود زنده را به خطر بیندازد،
سلول با مرگ عاشقانه ای خودکشی می‌کند