لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی کَبَدٍ ، ما انسان را برای رنج آفریده ایم  (سوره بلد آیه4)

معنای رنج همین است؛ استمرار عشق یوسفی که هیچ گاه  تو را

نه می بیند، نه می فهمد، نه می خواهد و نه می خواند!
آرزو نوشت: من به کنار، قوری گلدار خانه دلتنگ توست، به قدر یک فنجان چای هم نمی آیی؟!