برایم بنویس، حتی کم، اما دوباره !

آرزو نوشت: برایم چای که می آوری سکوت نکن، بخند تا قند در دلم آب بشود