به آنکه بگوید از عشق توبه کن خواهم گفت:
آیا چشمانش را دیده ای؟!
آرزو نوشت: چای نمیخواهم ، خودت را میخام