فهرست کارهای هر روزه ام:
اول دعا برای آمدنت
دوم گریه برای نیامدنت

پ ن: مردی که چای اش را همیشه تو شیرین میکنی
جز او که میتواند فرهادت باشد؟