نون و القم و مایسطرون (قلم1)
قسم به قلم و آنچه که مینویسد

تقدیر را عاشقانه های ما رقم نمیزند،
این قلم عشق خداست که مینویسد ...

پ ن: بیا و برای این روزهای تلخ شیرین باش
نوشدارو بعد از مرگ فرهاد که اثر ندارد!