إنی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون (یوسف94)
من بوی یوسفم را میشنوم اگر که دیوانه ام نمیپندارید

عندما أکتب لک أحبک
أفهم کیف سمع یعقوب رائحة یوسف من بعید
و أفهم أیضًا صعوبة الانتظار خلف باب لا یناسبنی

وقتی برایت مینویسم که  دوستت دارم
درک میکنم که یعقوب چطور بوی یوسف را از ورای فاصله ها شنید
و نیز درک میکنم سختی انتظار را از پشت درب خانه ای که برای من نیست!