میخواهید برایتان روایت کنم دلیل غم نوشته هایم را؟!

قلبی را دوست دارم که برای من نیست
قلبی که هر روز مرا میکشد و میکشاند، می برد و می آورد
آه خدای من، تکرار کن معجزه یوسف ها را ...