أبرهه و إبراهیم هر دو مشتق از یک ماده اند
یکی نبی تو شد و دیوار خانه ی دلت  بساخت
و آن یکی اما سپاه آورده بود که خانه ات خراب کند
و دیوار دلت را بشکند ...دستش بشکند
آن دیوار شکسته نشد ولی دل ابراهیم تو
ابراهیم تو ، ابراهیم تو ...

پ ن: تنها ارهاص این دلی به چشم عین النبی عشق!